Denmark Norway Sweden

Recreational fishing

Fritidsfiske

Fritidsfiske i saltvann er relativt omfattende i Norge, spesielt i Sør - Norge. Det er et stort antall brukere av kysten med mulighet å sette egen fiskeredskap. Bruken av fiskeredskaper i fritidsfiske er imidlertid begrenset til:  

  • Håndsnøre, fiskestang og liknende håndredskap
  • En maskindrevet jukse eller dorg
  • Garn med samlet lengde på inntil 210 m (men i fiske etter torsk er det kun tillatt å bruke garn med en samlet lengde på opptil 165 m)
  • Liner med inntil 300 angler
  • Inntil 20 teiner eller ruser
  • Redskapsbegrensningene gjelder for alt fiske som foregår fra land eller fra fartøy som ikke er i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.

Fiskeridirektoratet har i snart 5 år hatt et nettbasert meldingssystem for tap i fritidsfiske. Dette har gitt verdifulle data med hensyn på hvilke fiskeredskaper som mistes mest og årsaken til tap. Tap av teiner fremstår som den helt klart største andelen. Årsak til tap er sammensatt, men grunner som vitner om noe lavere kunnskapsnivå for fiske er den høyeste andelen sammen med «stålet» som årsak. Den nettbaserte løsningen ble i juni 2017 erstattet av app (Søk på «fritidsfiske» i App Store eller Google Play).    

For turistfiske er det bare lov å benytte redskap som nevnt under første kulepunkt samt begrenset mengde fangst det er lov å ta med seg ut av landet.