Denmark English Sweden

Commercial fishing

Yrkesfiske

Den norske fiskeflåten består av ca. 6000 fiskefartøy, herav ca. 5450 mindre enn 15 meter. For havgående fiskefartøy benyttes i hovedsak trål og snurpenot samt noe line, garn og teinefiske. For den mellomstor fiskeflåten og kystfiskeflåten benyttes det fiskeredskaper som trål, snurpenot, snurrevad, line, garn, teiner og snøre i ulike former. 

Vår erfaring viser at det er de mindre kyst fartøyene som representerer det største faren for å miste fiske redskap. Erfaring viser også at hovedgrunnen til tapene er at fiskeredskapen flyttes av sterk strøm til dypere områder, skipstrafikk (vakene kuttes), redskapskonflikter, setter fast i tidligere tapte fiskeredskap på havbunnen, samt menneskelig holdninger.  

I tillegg til elektronisk fangstrapportering, har Norge et system der det skal rapporters til Kystvaktsentralen når det settes garn, line og teiner i havet (faststående fiskeredskaper). Dette er visualisert på  www.barentswatch.no/fiskinfo.  Det skal også rapporteres når fiskeredskapen hales. En slik ordning har i vesentlig grad bidratt til reduserte redskapskonflikter med påfølgende risiko for redskapstap.

Fiskefartøy som mister fiskeredskap er i § 78 i Utøvelsesforskriften pålagt å forsøke gjenfinning med sokning, men dersom dette ikke lykkes skal tapet meldes til Kystvaktsentralen. Tapene som meldes til Kystvaktsentralen inngår i grunnlaget for det årlige opprenskingstoktet.