Norway English

Nytt Arktisk prosjekt mot marine forsøpling

Marin plastforurensning er et økende globalt problem som påvirker livet i kyst- og havområder. Dette påvirker også vårt samfunn og de verdiene vi drar nytte av fra disse miljøene. Arktis er regnet som relativt uberørt, men dagens nivå av plastforurensning i regionen er høyere enn miljømålene. Samtidig forventer vi økt kommersiell virksomhet i området ettersom global oppvarming og issmelting vil gjøre deler av Arktis mer tilgjengelig. Svalbard- og Barentshavområdet bidrar til vår velferd på mange måter: blant annet er det et viktig område for fiskeri, forskning, turisme og naturopplevelser. For å sikre bærekraftig utvikling av regionen trenger vi effektive forvaltningsverktøy for å redusere mengden plast i miljøet.

Forebyggende tiltak er det mest kostnadseffektive verktøyet vi har, og når det gjelder plastforurensning så er forbedret avfallshåndtering sentralt. Det krever en bedre forståelse av den menneskelige dimensjonen av problemet for å forstå hvorfor man finner plast i miljøet og hvordan man kan forhindre ytterligere forurensning.

 

Forskningsprosjektet Marine Plastic Pollution in the Arctic (www.marp.no) vil derfor skaffe ny kunnskap som kan bidra til å redusere plastforurensningen i våre viktigste havområder. Vi vil identifisere kilden til marin plastikkforsøpling og finne ut hvorfor plast ender opp i naturen. Dette vil gi innspill til mer målrettede forvaltningstiltak. For å øke bevisstheten rundt plastforsøpling gjennomfører vi flere studier som skal estimere kostnadene forbundet

med plastforurensning for økosystemer, samfunn og industri. I tillegg vil vi evaluere reguleringer og insentiver som påvirker hvordan avfall generelt, men skipsavfall spesielt håndteres. Dette inkluderer å se på hvordan vi kan redusere mengde avfall produsert på fiskerbåter og øke gjenbruks- og resirkuleringsgraden.

 

Prosjektet bringer sammen en tverrfaglig gruppe forskere fra Norge, Russland og Storbritannia. Prosjektet ledes av Norut, som har fått med seg SALT på kildeidentifisering og kommunikasjon. Universitetet i Tromsø- Norges Arktiske Universitet, Kola Science Centre i Russland og Plymouth Marine Laboratory skal bidra til identifisering og verdsetting av hvordan de tjenestene vi får fra økosystemet påvirkes av marin plastforurensing, samt å se på lovverket i forhold til avfallshåndtering til havs. Norsk polarinstitutt og Akvaplan-niva er inne med biologisk kompetanse. I tillegg er viktige næringer, forvaltningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner representert. Hold Norge Rent bidrar med kompetanse på strandrydding og forebygging, the Association of Arctic Expedition Cruise Operators har i flere år jobbet for høye miljøstandarder for turistbåter, samt strandrydding, og Havforskningsinstituttet overvåker marin forsøpling i havet.

 

Galleri

Norges Fiskarlag bidrar inn i prosjektet og har i tillegg involvert sine islandske og russiske søsterorganisasjoner. Disse var med på å analysere strandsøppel fra Svalbard i 2016 og lære opp forskerne i prosjektet i å «lese søpla» for å finne ut hvordan ting vi finner på strendene havner på havet. På oppfordring fra den russiske fiskeriorganisasjonen Fishing Industry Union of the North, ble det arrangert et Norsk-Russisk seminar i Murmansk om marin forsøpling 28 september 2017 med deltagere fra fiskeri, forvaltning, frivillige organisasjoner og forskning. Der presenterte den russiske fiskeriorganisasjonen hvilke forebyggende tiltak de hadde innført på grunnlag av det de lærte av analysene av strandsøppel på Svalbard. Dette viser hvordan godt samarbeid mellom forskning og industri kan bidra til å forebygge marin forsøpling. Det er dette som er hovedformålet med vårt forskningsprosjekt.

 

Under Arctic Frontiers, januar 2019, inviterer vi derfor industri, forvaltning, frivillige organisasjoner og forskere til å diskutere hvilke tiltak som kan implementeres for å redusere marin forsøpling i Arktis. I felleskap vil vi utvikle et sett av anbefalinger som kan forhindre plastforurensning i regionen og sikre et rent og rikt hav.

Tekstforfatter: Jannike Falk-Andersson (SALT og Norut)