Denmark English

Dansk fiskeri og marint affald

Clean Nordic Ocens har bedt Danmark Fiskerforening PO om at fortælle, hvordan dansk fiskeri bidrager til at løse udfordringen med marint affald. Journalist Claus Kirkegaard, Danmarks Fiskeriforening PO har taget udfordringen op og skrevet dette indlæg.

Et sundt havmiljø er en mærkesag for Danmarks Fiskeriforening PO. Derfor er Danmarks Fiskeriforening PO også en del af kampagnen "Sammen om et hav uden affald", som det danske Miljø- og Fødevareministerium gennemfører i 2018.

Der er ingen tvivl om, at marint affald, plast og spøgelsesgarn i havet er emner, der i øjeblikket fylder godt op i det danske mediebillede. Når der er tale om spøgelsesgarn, er det vigtigt for Danmarks Fiskeriforening PO at understrege, at det i langt hovedparten af tilfældene ikke er erhvervsfiskerne, der lader deres fiskeredskaber flyde frit omkring i havene.

Når en erhvervsfisker mister et fiskeredskab, for eksempel et trawl, så forsøger han af flere forskellige årsager at bjærge det igen. Det er ikke godt for miljøet at lade det ligge. Det er heller ikke godt for fiskerens økonomi, da fiskeredskaber ofte repræsenterer en stor værdi. Derfor bliver der gjort en stor indsats for at bjærge tabte fiskeredskaber igen. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, er der regler for indrapportering til myndighederne. Danmarks Fiskeriforening PO forventer naturligvis, at disse regler bliver overholdt af foreningens medlemmer.

Når danske fiskere fanger marint affald i deres redskaber, bliver det taget med i land. Det giver nemlig god mening at bringe det i land i stedet for at efterlade det i havet. Og det er Danmarks Fiskeriforening PO's indtryk, at fiskerne er gode til at tage affald med i land, når dette fanges i deres redskaber. For det første er der ingen fiskere, der har interesse i at fange det samme affald flere gange, da fiskeriet ofte drives i de samme områder rejse efter rejse. For det andet kan de komme af med marint affald gratis i danske havne som en del af den havneafgift, de betaler i forvejen.

Omkring 90 procent af dansk fiskeri er i dag MSC-certificeret, og mange af Danmarks Fiskeriforening PO's medlemmer er på foreningens MSC-liste. Fiskerne på denne liste har skrevet under på et udvidet kodeks for fiskeriet, der blandt andet indeholder punkter vedrørende ilandbringelse af uorganisk affald.

I fiskerihavnene i Danmark er opfattelsen, at fiskerne er blevet mere opmærksomme på at tage marint affald med ind til kajen. Havnene ser mere affald men også en bedre sortering fra fartøjerne. Og nogle af de opfiskede fiskeredskaber ryger til genanvendelse, hvis det er rent nok og for eksempel ikke fyldt med sand. Fælles for alle fiskerihavne i Danmark er, at affaldshåndtering er en del af den havneafgift, fartøjerne betaler, så man skal ikke betale særskilt for at komme af med sit affald.

Et estimat fra Danske Havnevirksomheder lyder på, at der afleveres omkring 2.000 tons affald i havnene om året. Men der findes i dag ikke nogen reelle tal for, hvor meget marint affald, der bliver afleveret i de danske fiskerihavne, da der ikke foregår nogen registrering af affaldet. Det skal der nu gøres noget ved, når de store danske fiskerihavne i løbet af efteråret 2018 søsætter et projekt, som skal registrere det affald, der bliver afleveret på kajen i langt større grad, end det sker i dag. På den måde får havnene mulighed for at finde ud af, hvor affaldet stammer fra, og hvilke typer af affald der er tale om. Derudover vil fiskerihavnene gøre en indsats for at få mere af affaldet sorteret og genanvendt. Projektet skal også gerne give svar på, hvor meget af affaldet, der er opfisket affald. Fiskerihavnene vil i de kommende måneder søge samarbejdspartnere, der kan hjælpe med at finansiere projektet, men man søger også aftagere af de forskellige typer af affald – altså virksomheder, der kan omsætte skraldet til nye produkter.

Artiklen er skrevet af journalist Claus Kirkegaard, Danmarks Fiskeriforening PO.

Offentliggjort 12. september 2018.