Norway English

Artikkelserie - status Norge

I Norge har Fiskeridirektoratet siden 80- tallet gjennomført årlige målrettede oppryddingstokter i Atlanterhavet og Barentshavet for å fiske opp tapt fiskeredskap. Toktene er basert på omfattende kartlegginger. Siden 1983 har Fiskeridirektoratet tatt opp hele 572 km garn. Videre har man i Norge ryddet opp etter forlatte anlegg for skjelloppdrett. De siste to årene er det dessuten gjennomført et pilotprosjekt for «Fishing for litter» der fiskeredskap står for en betydelig del av avfallet fiskerne selv fisker opp under sine tokter. Til slutt, gjennom årlige strandryddinger, har flere tusen nordmenn samlet opp store mengder redskap og tau langs hele norskekysten. Vår egen og utenlandske fiskeres redskap utgjør en betydelig del av det norske strandsøppelet. Vi rydder og rydder, men nå skal det også jobbes mer forebyggende, det viktigste skal bli å unngå forsøpling. Ryddingen må likevel fortsette for å minimere miljøkonsekvensene av tapt redskap og annet plastavfall som fortsatt vil forekomme i det marine miljø.

Flyndre i Spøkelsesgarn   -  Rudolf Svensen
Flyndre i Spøkelsesgarn                                                                    Copyright: Rudolf Svensen

'

Norge er Europas største fiskerinasjon og er i tillegg ledende innen akvakultur. Fritidsfiske spiller også en stor rolle i Norge. Norge har en fiskeflåte på ca. 5600 fartøy, hovedsakelig mindre fartøy, men også en effektiv havgående fiskeflåte, med 242 fartøy over 28 meter som fisker i hele Nord-Atlanteren samt Barentshavet. Selv om antall båter og antall fiskere har sunket betydelig, har fangsten ligget på rundt 2-3 millioner tonn siden 60- tallet. Garn, teiner og line er viktige fiskeredskaper for den mindre flåten, mens trål, ringnot og snurrevad er viktig for den havgående fiskeflåten. En meget stor andel av redskapen er i dag laget av plast.

Liner under kai - Pia Ve Dahlen
Liner under kai                                                                                     Copyright: Pia Ve Dahlen

'

Akvakultur anses som Norges store vekstnæring. I 2015 ble det slaktet hele 1,4 millioner tonn matfisk. Næringen er meget utstyrsintensiv, nye undersøkelser viser at det finnes om lag 190.000 tonn plast i oppdrettsanleggene. Hvert år kasseres hele 25.000 tonn plast fra dette utstyret, mest flytekrager/ plastrør, men også mye nøter, fôrslanger og tauverk.

Mengden plastavfall fra akvakulturnæringen er langt større enn fra fiskeriene. Fritidsfiske involverer mange mennesker, mengden utstyr og avfall her er langt mindre, men tapene av garn og teiner vurderes likevel som betydelige.    

Marin forsøpling har fått en enorm oppmerksomhet også i Norge, ikke minst etter at det ble funnet store mengder plastfolie i magen på en strandet hval på Vestlandet. Marin forsøpling har derfor også kommet høyt på politikernes dagsorden. Marin forsøpling er en alvorlig trussel for kyst-, turist- og fiskerinasjonen Norge. Myndighetene bevilger for 2018 store summer for å rydde norske strender og for øke bevisstheten rundt disse miljøproblemene. Andre aktører bidrar også økonomisk til dette. Store deler av kysten er ennå ikke ryddet. «Hold Norge Rent» fremstår som en samlende paraplyorganisasjon for all den frivillige ryddingen i Norge.

 

Dø sjøfugl (fiskesnøre og dollyrope) - Ola Nordsteien, Jomfruland fuglestasjon
Dø sjøfugl fanget i fiskesnøre og dollyrope                                                Copyright:  Ola Nordsteien

 '

I tillegg vurderes det nå i Norge et mulig produsentansvar knyttet til utstyr som brukes innen fiskeri, akvakultur og fritidsfiske. Mepex Consult i samarbeid med SALT har nylig samlet grunnlagsinformasjon for videre vurderinger i Miljødirektoratet. Et slikt produsentansvar betyr at produsenter og importører av slikt utstyr får et ansvar for at brukt utstyr returneres etter bruk og utstyret deretter i størst mulig grad materialgjenvinnes. På denne måten skal utstyret trekkes inn i et velfungerende system og et materialkretsløp fremfor å ende på lovlige og ulovlige deponier eller i havet. På lignende måte finnes det i Norge velfungerende produsentansvarsordninger for emballasje, elektronikk, biler og batterier. I sum omfatter disse produsentansvarsordningene anslagsvis 70% av alt plastavfallet i Norge. Parallelt videreutvikles ordningen med Fishing for litter. På denne måten skal fiskerne få levert oppfisket marint avfall i stadig flere havner langs kysten.  Myndighetene i Norge tar med andre ord konkrete grep for å redusere forsøplingen og øke materialgjenvinningen av plasten. Det må likevel understrekes at næringene allerede selv har sørget for at store mengder redskap samles inn til gjenvinning. Men, i forhold til ambisjonene om en sirkulær økonomi og ikke minst 0- visjonen mht marin forsøpling, har vi imidlertid en stor jobb foran oss. Dette omfatter også bedre sporbarhet og dokumentasjon mht hvor all den innsamlede plasten tar veien inn i et neste liv. Næringene bør ønske nye virkemidler velkommen, dette til beste for miljøet, turist-, fiskeri- og akvakulturens omdømme.  

Foto, Mepex, fotograf Torbjørn Tandberg
Tekstforfatter Peter Sundt fra Mepex                               Foto, Mepex, fotograf Torbjørn Tandberg