Nordiske språk

Artikler på Nordiske språk

Danmark undersøger polystyren-forurening i havet

Den danske regering har igangsat et projekt, der skal undersøge, hvor meget ekspanderet polystyren (EPS) der ender i naturen, og hvordan det kan undgås.

Gründere utviklet nytt system for å redusere spøkelsesfiske ved bruk av teine

På en årlig basis antas det at store mengder teiner går tapt. Disse teinene kan fiske i årevis på havbunnen etter at de har gått tapt. Dette problemet har ResqUnit As jobbet med og har kommet opp med en løsning som kan bidra til å redusere antall spøkelsesteiner.

Artikkelserie - status Norge

I Norge har Fiskeridirektoratet siden 80- tallet gjennomført årlige målrettede oppryddingstokter i Atlanterhavet og Barentshavet for å fiske opp tapt fiskeredskap. Toktene er basert på omfattende kartlegginger. Siden 1983 har Fiskeridirektoratet tatt opp hele 572 km garn. Videre har man i Norge ryddet opp etter forlatte anlegg for skjelloppdrett. De siste to årene er det dessuten gjennomført et pilotprosjekt for «Fishing for litter» der fiskeredskap står for en betydelig del av avfallet fiskerne selv fisker opp under sine tokter. Til slutt, gjennom årlige strandryddinger, har flere tusen nordmenn samlet opp store mengder redskap og tau langs hele norskekysten. Vår egen og utenlandske fiskeres redskap utgjør en betydelig del av det norske strandsøppelet. Vi rydder og rydder, men nå skal det også jobbes mer forebyggende, det viktigste skal bli å unngå forsøpling. Ryddingen må likevel fortsette for å minimere miljøkonsekvensene av tapt redskap og annet plastavfall som fortsatt vil forekomme i det marine miljø.

Hold Norge rent – konferanse

Årets Hold Norge Rent konferanse hadde en Nordisk profil med Norske, Nordiske og Internasjonale innledere. Det var bred enighet om at regionalt samarbeid og tiltak er helt avgjørende for å møte en stadig økende global utfordring med forsøpling av havet. Nye undersøkelser viser at fiskeredskaper eller komponenter fra disse utgjør en høy andel.

Norges største fiskeriorganisasjon har besluttet å intensivere kampen mot forsøpling av havet.

Under Norges Fiskarlag sitt landsmøtet kom det et nytt vedtak kalt "Reint hav, vårt fortrinn og felles ansvar" som inneholder tiltak mot blant annet forsøpling av havet.

Så arbetar Sotenäs kommun mot spökfisket

Sotenäs kommun har satsat på havsmiljön och fisket i kommunen genom ett projekt med arbetsnamn Havsmiljösatsning Sotenäs. En del i projektet handlar om att bärga förlorade fiskeredskap.

Første skridt i kortlægning af spøgelsesgarn i danske farvande

Ny rapport udpeger områder i danske farvande, hvor der er størst sandsynlighed for at finde spøgelsesgarn, og kommer med anbefalinger til aktiviteter mod spøgelsesgarn i Danmark

Norske myndigheter innfører tiltak for unngå ghost fishing i hummerfiske (Ny versjon)

Fra 2018 innfører norske myndigheter krav om fluktløsning i teiner som skal benyttes til hummerfiske. Løsning vil sikre at teiner som mistes på havbunnen ikke blir evige feller for skalldyr og fisk. Krav til bruk av bomullstråd med kort nedbrytingstid sikrer individene fluktmulighet.

Nytt Arktisk prosjekt mot marine forsøpling

Marin plastforurensning er et økende globalt problem som påvirker livet i kyst- og havområder. Dette påvirker også vårt samfunn og de verdiene vi drar nytte av fra disse miljøene. Arktis er regnet som relativt uberørt, men dagens nivå av plastforurensning i regionen er høyere enn miljømålene. Samtidig forventer vi økt kommersiell virksomhet i området ettersom global oppvarming og issmelting vil gjøre deler av Arktis mer tilgjengelig. Svalbard- og Barentshavområdet bidrar til vår velferd på mange måter: blant annet er det et viktig område for fiskeri, forskning, turisme og naturopplevelser. For å sikre bærekraftig utvikling av regionen trenger vi effektive forvaltningsverktøy for å redusere mengden plast i miljøet.

Konferens i Kolobrzeg om spökfiske

EU-projektet Marelitt Baltic bjöd in till konferens för att utbyta erfarenheter och kunskap om problemet med förlorade fiskeredskap i Östersjön. Under konferensen presenterades insatser som gjorts i Östersjön och hur förlorade garn och trålar bäst kan bärgas.